Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,

zápis do MŠ Deštná proběhne na základě opatření MŠMT bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v termínu od 2. 5. do 16. 5.

Žádost mohou rodiče podávat do datové schránky školy, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, vhozením žádosti do schránky školy na nám. Míru 44 anebo osobním předáním.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělání.

K žádosti rodič připojí prostou kopii rodného listu dítěte, čestné prohlášení, že je dítě očkované a kopii očkovacího průkazu.

Kritéria pro přijetí:

1. Děti ze spádového obvodu.

2. Děti mimo spádový obvod do naplnění kapacity.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ Deštná 2020-21.pdf (225325)

Vzor_textu_cestneho_prohlaseni_k_ockovani.docx (12103)

Zápisní list MŠ 20.doc (60416)

Individualni_vzdelavani (1).doc (24064)

Co by bylo dobré, aby dítě umělo před nástupem do MŠ.pdf (170472)

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz