Zápis do 1. ročníku ve školním roce 2022/23

Vážení rodiče,

v pátek 8. dubna od 13 hodin se v budově školy na 1. stupni uskuteční zápis do 1. třídy. K zápisu je nutné dodat přihlášku k základnímu vzdělání, zápisní list a rodný list, v případě odkladu přihlášku k základnímu vzdělání, žádost o odklad, vyjádření poradenského zařízení a dětského lékaře. Dokumenty jsou ke stažení na webu školy. Možnosti doručení jsou: poštou, datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo vhozením do schránky u vchodu do školy. K zápisu se musí dostavit i děti, kterým byl v předešlém roce udělen odklad školní docházky.

Na základě zákona 561/2004 Sb. povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis má dvě části. V první, formální, rodiče podají žádost s dalšími výše uvedenými dokumenty, ve druhé proběhne rozhovor pedagogů s dítětem, v němž škola zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností. Jeho délka nesmí přesáhnout 20 minut.

ZŠ a MŠ Deštná staví na přátelském klimatu ve škole, na individuálním přístupu k dětem, na podpoře dětí nadaných i s handicapem, na spolupráci a otevřené komunikaci s rodiči. Děkujeme všem rodičům, kteří zapíšou své děti do naší školy, za projevenou důvěru.

Petr Šulc, ředitel školy

Zápisní list 22.doc (65024)
Žádost o odklad 2022.odt (34958)
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.pdf (402620)
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 

 

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz